Kokybé ir Aplinka

Kokybės politika

BE grupė aktyviai dirbo kokybės užtikrinimo srityje nuo 1990 metų pradžios. Šiandien Grupės kokybės vadybos sistema turi SP sertifikatą, kuris atitinka paskutinio SS-EN ISO 9001:2008 standarto leidimą. Savo kasdieniame darbe mes taip pat taikome vidinę kokybės politiką, kuria siekiame užtikrinti, kad klientas gautų tai, ką mes vadiname „tinkama kokybe“. Mes pažadame kiekvienam BE grupės klientui kad:

 • būsime ilgalaikis ir patikimas partneris.
 • produktai visiškai atitiks mūsų klientų reikalavimus ir lūkesčius.
 • mūsų personalas visuomet atitiks klientų reikalavimus ir lūkesčius tinkamai elgdamasis nuo pat pradžių.
 • visi darbuotojai dalyvaus siekiant užtikrinti reikiamą kokybę.
 • kokybės sistema bus nuolat vystoma ir tobulinama.

Su aplinkos apsauga susijusi veikla

Būdama tarpine grandimi tarp plieno gamintojų ir klientų, poveikį aplinkai BE grupė gali sumažinti ypatingai transportavimo proceso etape. Be to, mes nuolat stengiamės pagerinti energijos sunaudojimo, atliekų išmetimo ir atliekų tvarkymo rodiklius savo pačių objektuose.

Per pastaruosius metus BE grupė gavo sertifikatus liudijančius atitikimą aplinkos apsaugos standartams visuose padaliniuose Centrinės ir rytų Europos verslo regione. Šiuo metu visi padaliniai Suomijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Čekijoje ir Slovakijoje turi sertifikatus liudijančius apie atitikimą ISO 14001 standartui. Todėl 94 procentai (2011) visų BE grupės bendrų pardavimų šiuo metu vykdomi padaliniuose, kurie turi atitikimą aplinkos apsaugos standartams liudijančius sertifikatus. Ilgalaikėje perspektyvoje bus siekiama dar geresnių rodiklių.

Aplinkos apsaugos politika

Su aplinkos apsauga susijusios veiklos pagrindas yra Grupės mastu taikytina Aplinkos apsaugos politika. Ji reguliariai peržiūrima ir atnaujinama. Be to, politika buvo sukurta ir formuluojama taip, kad visiems darbuotojams būtų lengva suprasti, kaip jie galėtų sumažinti poveikį aplinkai atlikdami savo kasdienines užduotis. Be visų kitų dalykų, aplinkos apsaugos politikoje teigiama, kad BE grupė privalo:

 • bent jau laikytis galiojančių aplinkos apsaugos įstatymų ir vietinės valdžios reikalavimų.
 • ekonomiškai naudoti energiją ir kitus gamtos išteklius.
 • nuolat tobulinti savo veiklą ir siekti užkirsti kelią neigiamam poveikiui gamtai. Su aplinkos apsauga susijęs statusas reguliariai įvertinamas atliekant matavimus ir auditą.
 • siekti, kad būtų kuo daugiau sumažintas atliekų kiekis ir jų išmetimas iš mūsų padalinių.
 • identifikuoti ir skatinti galimybes daryti naudingus aplinkai pokyčius kuomet daromos investicijos ir vykdomi pokyčiai procesuose ir patalpose.
 • palaikyti aukšto lygio sąmoningumą su aplinkosauga susijusiais klausimais nuolat vykdomuose mokymuose.
 • su aplinkos apsauga susijusią veiklą fiksuoti dokumentuose, šias žinias perteikti darbuotojams ir teikti atvirą bei objektyvią informaciją išorės suinteresuotiems asmenims.
 • palaikyti tinkamą pasirengimą su aplinkos apsauga susijusiems įvykiams ir netyčiniam atliekų išmetimui.
Siųsti šį tinklapį elektroniniu paštu
Jūs pasiruošę siųsti šį tinklapį elektroninių paštu "Kokybé ir Aplinka".
Užpildykite žemiau esančią forma ir paspauskite siųsti
Jūsų Vardas
 
Jūsų draugų elektroninio pašto adresai